Přeskočit na obsah

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako subjektu údajů poskytujeme informace a poučení o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 679 / 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známého pod označením „General Data Protection Regulation“, se zkratkou „GDPR“.

Tento dokument je pravidelně aktualizován.

Ujišťujeme vás, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků. Ve společnosti platí přísná pravidla, jež stanovují, který konkrétní zaměstnanec a za jakých podmínek může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. 

Doporučujeme Vám, abyste si informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme. Více o zpracovávání osobních údajů naleznete na www.studiodva.cz 

Informace o zpracování osobních údajů 

Správce Vašich osobních údajů: 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost, která stanovuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. 

Nadace Leoše Janáčka, IČ 44965338, DIČ CZ44965338 se sídlem Krkoškova 763/45a, 613 00, Brno. 

Společnost Nadace Leoše Janáčka je zapsána v rejstříku nadací, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl N vložka 9. 

Telefon: 541 246 824, e-mail: janacek.nadace@gmail.com 

Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) společnost nemá. 

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou uvedeny v následujícím interním registru osobních údajů. V rámci tohoto interního registru osobních údajů jsou uvedeny tyto informace: 

K předání osobních údajů do žádné třetí země ani do žádné mezinárodní organizace nedochází a ani takové předání neplánujeme.

Jako subjekt údajů máte následující práva:

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj, již udělený, souhlas se zpracováním, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Jak můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat: 

Odvolání písemně uděleného souhlasu musí obsahovat: 

Vaši identifikaci (jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození) v minimálním rozsahu, který Vás dovolí autentizovat
Uveďte výslovně, že si dále nepřejete, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje.
Vlastnoručně podepište. 

Odvolání souhlasu se zpracováváním osobních údajů lze poslat v písemné podobě, abychom měli o Vašem odvolání řádně doložitelný záznam. 

Uplatnění kteréhokoli Vašeho práva, která je adresováno nám jako správci: 

Uplatnění práva musí být písemné, sVaší prokazatelnou identifikací, předložené osobně vsídle společnosti. Pro Vaši autentizaci vrámci dálkového přístupu nedisponuje naše společnost komunikačním kanálem, který dostatečnou autentizaci zajistil. 

Informací, na které máte jako subjekt údajů právo a které nejsou uvedeny v tomto informačním memorandu, Vám poskytneme na základě Vaší žádosti, rovněž předané prostřednictvím našich poboček do sídla společnosti po prokázání Vaší identity a její autentizaci. 

Všechna práva vyhrazena. Některé použité obrázky a notové zápisy spadají pod licenci Creative Commons 4.0 Creative Commons 4.0